Winkelmand

PrivacystatementInleiding
Dit is het Privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IGO-POST B.V. te Helmond (hierna te noemen: "IGO-POST"), houder van de website www.igopost.com.

IGO-POST is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. IGO-POST hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. IGO-POST houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van IGO-POST, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met IGO-POST, raakt IGO-POST bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt IGO-POST (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door IGO-POST klikt u hier.

IGO-POST verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de MijnIGO omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt IGO-POST de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht IGO-POST rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met IGO-POST heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van IGO-POST wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar IGO-POST, Postbus 40, 5700 AA HELMOND, dan wel een e-mailbericht aan sales@igopost.nl.

IGO-POST verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die IGO-POST (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met IGO-POST. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via sales@igopost.nl) als op het fysieke adres van IGO-POST worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door IGO-POST in behandeling genomen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging
IGO-POST spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van IGO-POST en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid
IGO-POST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van IGO-POST kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan IGO-POST geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. IGO POST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen
IGO-POST behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door IGO-POST op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van IGO-POST.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van IGO-POST, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via sales@igopost.nl, dan wel IGO-POST, Postbus 40, 5700 AA HELMOND.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 20 januari 2016.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

+31 (0) 492 530 100
(bereikbaar tussen 8.00 en 17.00) of

Wij gebruiken cookies om het winkelen bij igopost.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Wij gebruiken cookies om het winkelen bij igopost.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.